www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program komputerowy obsługujący rejestrator » Implementacja interfejsu użytkownika

Implementacja interfejsu użytkownika

Interfejs okienkowy został zrealizowany w oparciu o bibliotekę MFC (Microsoft Foundation Classes) dostępną w środowisku Visual Studio. Główne okno programu reprezentowane jest przez obiekt klasy CRejRozmow2Dlg, która dziedziczy z klasy CDialog, zdefiniowanej w MFC.

Rozmieszczenie kontrolek (przycisków, suwaków, pól tekstowych itp.) w oknie zostało zdefiniowane przy użyciu edytora okien dialogowych środowiska Visual Studio. Jednocześnie do okna z zakładkami (ang. tab control) został przyporządkowany obiekt tabCtl klasy CTabCtrl, a do suwaków ustawiających parametry AGC – obiekty sl… klasy CSliderCtrl.

Reakcja programu na zmianę stanu kontrolek przez użytkownika odbywa się poprzez wywoływanie odpowiednich funkcji składowych klasy. Są to następujące funkcje:

Do inicjalizacji kontrolek służy funkcja OnInitDialog zastępująca funkcję o tej samej nazwie w klasie podstawowej CDialog. Funkcja ta wykonuje również inne zadania inicjalizacyjne nie związane z interfejsem użytkownika, omówione w podrozdziale 8.5. Jest ona wywoływana przez system bezpośrednio po utworzeniu okna programu. Ponadto klasa CRejRozmow2Dlg zawiera inne funkcje, także omówione w podrozdziale 8.5.

Ponieważ podczas pracy programu czasem pojawia się potrzeba przekazania krótkiego komunikatu użytkownikowi, zwłaszcza w przypadku wystąpienia błędów w trakcie działania programu, zostało do tego celu zaprojektowane okienko wraz z przyporządkowaną do niego klasą CErrorDialog. Tworząc obiekt tej klasy, należy podać jako argument konstruktora obiekt typu CString zawierający żądany tekst komunikatu. Zamiast obiektu CString można także podać wskaźnik typu char *, co jest najczęściej wykorzystywane w programie. W celu wyświetlenia okna z komunikatem należy wywołać funkcję DoModal dla uprzednio utworzonego obiektu reprezentującego to okno.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.