www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program komputerowy obsługujący rejestrator » Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika

Program komunikuje się z użytkownikiem przy użyciu okna z dwoma zakładkami. Wszelkie opisy i komunikaty są w języku angielskim. Podstawowe funkcje programu dostępne są w zakładce „Main”, widocznej na rysunku 8.1.

W celu załadowania do rejestratora programu dla procesora DSP należy najpierw włączyć zasilanie rejestratora, a następnie wpisać adres IP rejestratora w pole „Device IP Address” i wcisnąć przycisk „Boot”. Ładowanie potrwa kilka sekund, po czym powinno pokazać się okienko z napisem „Booting successful” informujące, że procedura zakończyła się powodzeniem. Możliwe jest także wystąpienie komunikatu „No response from the device”, sygnalizujące problem z komunikacją. Należy wówczas sprawdzić, czy rejestrator jest prawidłowo podłączony do sieci komputerowej oraz do napięcia zasilania.


Rys. 8.1. Zakładka „Main” w oknie programu obsługującego rejestrator


Po skutecznym załadowaniu programu należy wybrać katalog, w którym będą gromadzone pliki WAV zawierające treść rozmów. Służy do tego przycisk „Select”, umieszczony na prawo od pola „Wave output dir”. Pliki tworzone w tym katalogu będą miały nazwę złożoną z numeru kanału, na którym odbywała się rozmowa oraz daty i godziny jej rozpoczęcia. Jeżeli urządzenie podłączone jest do linii cyfrowej ISDN, w której są nadawane informacje o numerach telefonów nadawcy i odbiorcy, numery te zostaną także dołączone do nazwy pliku.

Po wykonaniu tych czynności rejestrator zaczyna pracować. Od tej chwili każda przeprowadzona rozmowa zostanie zapisana w odpowiednim pliku dźwiękowym WAV.

Druga zakładka w oknie programu, nazwana „AGC Params” pozwala na ustawianie parametrów algorytmu AGC podczas pracy rejestratora. Jej wygląd pokazuje rysunek 8.2.

W celu ustawienia parametrów należy najpierw wybrać odpowiedni numer kanału, a następnie zaznaczyć żądane spośród opcji: AGC, VAD, Hold time oraz ustawić suwaki na odpowiedniej wysokości. Pod suwakami pokazane są wartości liczbowe ustawionych wielkości. Wzmocnienie (pierwsze trzy suwaki z lewej) oraz próg ściszania (czwarty suwak) podawane są w jednostkach umownych, a pozostałe wartości w jednostkach podanych w opisie pod okienkami. Poza tym użytkownik może sprawdzić na bieżąco stan kanału w polu „State”. Może być to „Recording” – nagrywanie rozmowy lub „Idle” – bezczynność (oczekiwanie na rozpoczęcie rozmowy).


Rys. 8.2. Zakładka „AGC Params” w oknie programu obsługującego rejestratorkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.