www.eprace.edu.pl » rejestrowanie-multimediow » Program wykonywany przez mikroprocesor sygnałowy » Rodzaje i formaty ramek używanych do wymiany informacji

Rodzaje i formaty ramek używanych do wymiany informacji

Do komunikacji pomiędzy rejestratorem a komputerem wykorzystywane są 4 rodzaje ramek:

Ramki danych sterujących przenoszą informację o rozpoczęciu i zakończeniu rozmowy. Mogą także informować o numerach telefonów rozmówców. Ramki danych głosowych zawierają zapis głosu rozmowy telefonicznej. Ramki parametrów automatycznej regulacji wzmocnienia wysyłane są przez komputer w momencie, gdy użytkownik zmieni ustawienia AGC w programie obsługującym rejestrator. Ramki potwierdzenia wysyłane są przez komputer w odpowiedzi na każdą odebraną ramkę sterującą lub głosową. Informują one rejestrator, że wysłana przez niego ramka dotarła do celu, więc nie zachodzi potrzeba retransmisji.

F


Rys. 7.1. Struktura ramek używanych do komunikacji pomiędzy rejestratorem a komputerem


ormaty ramek pokazuje rysunek 7.1. Liczby pod polami pokazanymi na rysunku oznaczają ich długość w bajtach. Poniżej zostaną opisane znaczenia poszczególnych pól.

Ramka sterująca (oparta na formacie ramki ISDN, z dodanym 2-bajtowym nagłówkiem)

kod (HEX) znaczenie
05 Setup
0D Setup acknowledge
02 Call proceeding
07 Connect
45 Disconnect
4D Release
5A Release complete
7B Information

Ramka danych głosowych

Ramka parametrów AGC

Ramka potwierdzeniakomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.